Društvo Vita je prostovoljna, neprofitna, nacionalna invalidska organizacija, ki združuje osebe po nezgodni poškodbi glave, njihove svojce ali zastopnike, strokovne delavce in druge osebe, ki delujejo z namenom skrbi za osebe z nezgodno poškodbo glave.

Prostovoljce iščejo za pomoč in asistenco na domu za naslednja mesta: Koper, Ljubljana, Celje, Portorož, Jesenice, Črnomelj, Maribor, Kočevje

Interesenti lahko pišete na naslov prostovoljstvo.d.vita@gmail.com. V prijavi navedite naslednje podatke: ime in priimek, telefon, šolanje ali poklic, kraj prostovoljstva, koliko ur tedensko ste pripravljeni darovati in vaše izkušnje. Za dodatne informacije lahko pokličete dr. Veroniko Trdan na telefonsko številko 040 455 149.

Predstavitev mreže dnevnih centrov

Program izvajamo že od leta 1992. Deluje regijsko in sicer imamo Dnevni center v Ljubljani s sedežem na Dunajski 106, ter v Kočevju, Koblarji 46, Stara Cerkev. Prostori so prilagojeni za delo z osebami po poškodbi glave. Program se izvaja pod okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Socialna zbornica je na podlagi strokovne ocene izvajanja programa program tudi verificirala kot javni socialno varstveni program. Izvajamo ga vodeno in je prilagojen posameznemu uporabniku glede na njegove psihofizične sposobnosti.

Osnovni cilj in namen programa je ohranjanje znanj in spretnosti, razvijanje novih sposobnosti, pridobivanje socialnih veščin in navad, razvijanje individualnosti ter vključevanje oseb po poškodbi možganov v širšo lokalno skupnost po zaključenem rehabilitacijskem postopku.

Uporabnikom nudimo organizirano varstvo vsak delovni dan. Z vključitvijo osebe po poškodbi možganov v dnevni center razbremenimo tudi svojci/zakonitih zastopnikov. Metodologija izvajanja programa temelji na individualni in skupinski metodi dela.

Izvajamo sledeče oblike skupinskega dela: Kreativne delavnice; glasbene, plesne, keramične in likovne delavnice; učenje za delo na računalniku, trening socialnih veščin, družabne igre, tematska srečanja namenjene informiranju in aktivni participaciji uporabnikov pri razvijanju programa, učenje za samostojno življenje-kuhanje, skrb za čistočo in urejeno okolje. Rekreativno-športne aktivnosti; telovadba, plavanje, sprehodi, fitnes, vožnja s tricikli, hoja s hoduljo. Družabništvo: izleti, ogledi, ekskurzije, piknik, tabori. Delovne veščine: izdelava izdelkov (razvijanje delovnih veščin, večanje vzdržljivosti, motivacije, razvijanje uporabnikovih spretnosti).

Individualno delo s uporabnikom se izvaja v obliki, pogovora, svetovanja in podpore uporabnikom in njihovim svojcem oziroma zakonitemu zastopniku v kriznih situacijah (finančne, psihične, eksistenčne in eksistencialne, življenjski dogodki), spremembe v socialni mreži, težave pri stikih z ljudmi v domačem okolju, v dnevnem centru, stiske, ki so povezane s samostojnostjo in pripadnostjo k skupini, morebitni nastali konflikti v domačem okolju, ali znotraj skupine, občutek stigmatizacija in diskriminacija. Deležni so tudi logopedskih vaj (govor in branje), ter individualne ali skupinske kognitivne obravnave, ki jo vodi zunanja strokovna sodelavka, univerzitetna diplomirana psihologinja ter fizioterapije in masaže.

Pomoč in asistenca na domu

V program se vključujejo osebe po poškodbi možganov, ki imajo urejene pogoje za življenje v domačem okolju, vendar se zaradi posledic poškodbe možganov se ne morejo same oskrbovati in negovati, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo. Program se izvaja pod okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Program se izvaja poleg domačega okolja povsod kamor se vključuje oseba po poškodbi možganov npr. v dnevnem centru, pri vključevanju v širše okolje in prostočasnih aktivnostih. Usposobljen osebni asistent za delo s osebo po poškodbi možganov je z njim od 6 do 8 ur dnevno glede na dogovor s uporabnikom in njegovimi svojci.

Pomoč in asistenca na domu se izvaja za celotno Slovenijo.


Stanovanjska skupnost

Stanovanjska skupnost za osebe po poškodbi glave je oblika bivanja invalidnih ljudi, ki potrebujejo pomoč in ne morejo bivati v domačem okolju, vendar želijo biti vključeni in sodelovati v programu dnevnega centra. Program se izvaja pod okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Namestitev nudimo v stanovanju na Zakotnikovi 9 v Ljubljani (v bližine tržnice Moste) na kvadraturi 84m2 in je primerno za bivanje 4 oseb. Prostori so arhitektonsko prilagojeni invalidnim osebam. Stanovanjska skupina je namenjena 4 uporabnikom s poškodbami glave. S prvimi vključitvami smo začeli v juniju 2006.

Stanovalcem nudimo 24 urno pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb (v dopoldanskem času je oseba vključena v dnevni center), v popoldanskem času pa je organizirano varstvo vključujoč tudi nego, prehrana, druženje, spremstvo itd., tudi v času nočnega počitka je organiziran nadzor.

V stanovanjsko skupnost se lahko vključijo osebe, ki bivajo osebe izven Ljubljane.

Delo z uporabniki in njihovimi družinami/zakonitimi zastopniki temelji na kodeksu etičnih načel socialnega varstva. Uporabniki so seznanjeni s pravicami in dolžnostmi, s postopkom pritožbe itd. Programe vodijo strokovne delavke, ki imajo opravljen strokovni izpit iz socialnovarstvenega področja.

Uporabniki sodelujejo pri načrtovanju in oblikovanju programov, ter imajo možnost sodelovanja pri organizaciji posamezne aktivnosti, kot tudi njihovi svojci ali zakoniti zastopniki. Uporabniki s tem pridobijo občutek lastne učinkovitosti in pripadnosti k skupini, občutijo pa tudi prevzemanje odgovornosti, svojci ali zakoniti zastopniki uporabnikov pa sodelujejo tudi pri resocializaciji uporabnika.