Zanjo na zahodu sicer »skrbijo« urbanisti, kar pa v smislu starokitajske modrosti konkretno pomeni, da bi moralo prostorsko načrtovanje v prvi vrsti zajemati tako topografske, geografske kot tudi energetske raziskave terena, t.j. zemljišč, pri katerih bi bili v namen varovanja človeka poleg geologov, arhitektov in radiestezistov vključeni še feng shui mojstri Geomantije, ki pri izbiri parcele oz. določanju energetske slike, t.j. kakovosti energij njenega zemljišča, uporabljajo svoje, a v svetu že dokaj poznane, tkzv. Flying stars metode meritev in izračuna.

slika1

Svetovne topografsko-geomantične posebnosti in veliki arhitektonski dosežki

Medtem ko v dani situaciji raje prepuščam način izbora zemljišč za urbana naselja in industrijske komplekse gradbeni stroki in institucijam, bi vam želel na kratko predstaviti specifiko situacije pri izbiri parcele za individualno gradnjo nove hiše z vključitvijo feng shui meril. Določitev ubranih parametrov bodoče/nove hiše je sicer bolj zapletena, kakor ovrednotenje le-teh pri že obstoječih objektih, a sam postopek vendarle omogoča več prožnosti pri izbiri lokacije, orientaciji hiše in nenazadnje energetsko in tlorisno pravilni razporeditvi njenih prostorov, kar je zmeraj glavno merilo za harmoničnost vsakega objekta.

slika2

Primer EKO umestitve šolskega objekta s parkovnim kompleksom po fs merilih

Nasvet 1 – Poiščite zaščiteno lego:
Ko topografsko proučujemo teren, moramo najprej upoštevati možnost, da je parcela vsaj z ene strani »zaščitena«, kar pomeni, da v zaledju poiščemo tkzv. črno Želvo, ki naj bo višja od same hiše. Še bolje je, če naletimo na rahel vzpon terena ali skupino dreves z obeh strani, t.j. levo zelenega Zmaja in desno belega Tigra, ki je od teh treh zaščitnih Živali najnižji, razen pročelja, kjer je mesto za rdečo ptico Feniks, ki predstavlja brisani prostor pred zgradbo in ponavadi sovpada z licem hiše, tkzv. Zvezdo pročelja, katero določa in ovrednoti smer dotoka preferenčne energije zemljišča, ki prihaja nanj v odvisnosti od naravnega razporeda/lege vzpetin (gore, planine, hribi), vodnih tokov (reke, potoki), ravnic (travniki, polja) in cest (avtoceste, ulice, poti, steze), medtem, ko vseh 24 delujočih energij vstopa na zemljišče skozi 8 smeri neba, torej iz vsake smeri prihajajo po tri. Razen fiksne konfiguracije terena je potrebno vzeti v obzir tudi okoliške objekte, ki lahko udejanjajo koristno vlogo ene od treh kitajskih Živali, lahko pa delujejo še kako destruktivno, kar zavisi od njihove lege, oblike, višine, smeri in seveda namembnosti gradnje.
Ob umestitvi objekta na izbrano parcelo tako upoštevamo lokalno ureditev terena, kjer pazimo predvsem na Šolo oblik štirih Živali ter smer preferenčne energije Zvezde pročelja, katera v večini primerov že nakazuje možno smer in lokacijo glavnega vhoda v hišo, kar pa ni nujno v blokih oz. stanovanjih.

slika3

Različni topografski primeri umestitve-pozicioniranja hiš z označbami pročelja

Nasvet 2 – Proučite vplive iz okolice:
V primerih, ko se odločate za gradnjo hiše ali nakup stanovanja, najprej preverite tkzv. »slabe energetske vplive« okolice (naravne in konstrukcijske), ki bi utegnili prenašati destruktivne energije na vaše ozemlje. V urbanih soseskah je v ta namen potrebno preveriti razdalje med objekti in smeri njihovih ostrih vogalov, reflektirajočih površin, satelitskih anten, še posebej pozorni bodite na telekomunikacijske oddajnike in transformatorske postaje. Pred temi vplivi vas lahko zaščitijo zunaj nameščena fs zdravila kot so odsevniki (manjša ogledala), vpijajoči materiali (mivka), odbijalci destruktivnih signalov (večje odsevne površine), razpršilci (statue namestimo le, če je hiša na samem!) in blokatorji (statue, ki signale zaustavljajo ali uničujejo).
V manj naseljenih področjih si je zlasti ob vzponih terena potrebno ogledati stabilnost zemljine in lego skal (erozije!), lego (pre)velikih starih dreves ter vodne tokove (slapovi, ribniki, potoki) zaradi eventuelne možnosti poplavljanja.

slika4

Poglejte tudi, če morda v bližini obstajajo kakršnikoli nosilci blagodejnih energij. V naravi so to formacije krožnih oblik zemljin in gladkih skal, zdravih dreves, vodnih zajetij in blagih nagibov terena. V urbanih soseskah vse to predstavljajo zgradbe s krožnimi zaključki, manjši ribniki, fontane, parki in nasploh zeleni deli mest. Na takšnih lokacijah bo feng shui vaše hiše tako še izboljšan.
Če želite imeti hišo malo izven urbanih delov mesta, potem je dobro preveriti zgodovinsko ozadje zemljišča v smislu negativnih energij kot so npr. grobovi, bitke-masakri, nesreče ali pa bližina kampov, bolnišnic, zaporov, mrtvašnic, klavnic živine, depojev smetišč, el. daljnovodov in dandanes tudi jedrskih skladišč.

slika5

Nasvet 3 – Proučite lego in smeri cest ter vodnih tokov:
Ceste in reke so razpečevalci hitre či energije, ki je v odvisnoti od njihove namembnosti lahko povsem različnih kvalitet (dobrodejnih ali bolezenskih!).
Pri cestah tako opazujemo lego vseh bližnjih križišč, ki so lahko T-oblik, Y-oblik, + križnih, X škarjastih in krožnih oblik (rondoji). Pomemben vpliv ima še njihova velikost, pretočnost/gostota prometa, število pasov (širina vozišča), smeri prometa, cestni naklon (niveleta), lokacije mostov, tunelov, železnice …
Za pretok energij veljajo pri cestah naslednje značilnosti:
• Ovinkasta cesta je energetsko veliko boljša kot povsem ravna
• Energetsko boljše so ceste z manj pasovi in manj prometa
• Križišča poslabšajo kvaliteto či in tista, bolj ostra, v smeri rezultante prinašajo destruktivno energijo na sosednje objekte in s tem na človeka
• Prestrmi nakloni cestišč so nevarni, saj či energija postane »divja« in dobi preveliko hitrost ter s tem postane človeku škodljiva
• Bližina mostov, železnic, tunelov in avtocest s seboj prinaša nepredvidljive in razdiralne či energije.

slika6

Dobre in slabe strukture cest ter smeri destruktivnih energij na objekte mestih ulic

Nujna, upoštevanja vredna pravila kakovostne gradnje morajo v končnem rezultatu podati napotke za optimalno planirano, udobno in harmonično zgradbo. Pri tem se, poleg znanih metod, ki jih upoštevamo že kot stalnice (arhitektura, radiestezija, hortikultura), sklicujemo tudi na relativno manj poznano modrost pri nas, t.j. feng shui s starokitajsko Geomantijo, pa čeprav je le-ta v Sloveniji prisotna že skoraj dvajset let. Ta odlična modrost, v svoji le navidezni preprostosti nam, med drugimi sporočili, pravi sledeče:

»Pri planiranju gradnje hiše začnite dovolj zgodaj upoštevati razvrstitev energij ter zakonitosti narave in okolja, da ne boste morali pozneje hišo popravljati v gradbenih detajlih ali se iz nje celo izseliti!«

In da bi začeli pravočasno upoštevati tisto nujno potrebno, da boste lahko uživali skladnost, »vključite« modrost že pri iskanju energetsko primerne parcele. Preden plačate del kupnine za parcelo, oziroma preden se zanjo odločite, da boste tam zgradili svoje bodoče »gnezdo«, se posvetujte z mojstrom feng shui, ki je merodajen za to, da vam glede na vaš OSEBNI fs konkretno pove ali je parcela primerna za vas ali morda ni!

Upoštevajoč vsa pravila pri poglobljeni analizi, vam takšen mojster lahko »izbere« energetsko harmonično parcelo, ki potem, ko je urejena po feng shui pravilih, trajno pridobi lastnost, da daje vedno prijeten občutek bivanja vsem osebam, ki bodo živele na njej in se bodo vsled tega tudi dobro počutile. Okolje, urejeno po fs, je harmonično, to je dvorišče okrog hiše, ki oddaja dobre vibracije in jih čutijo predvsem stanovalci hiše, a nekoliko jih bodo čutili tudi tisti v bližnji okolici, vaši (bodoči) sosedje.

slika7

Nasvet 4 – Pri načrtovanju hiše sodelujte z arhitektom in izvajalcem gradnje:
• Vnaprej upoštevajte osnovno idejo fs elaborata glede položaja in smeri vhoda, stopnic, hodnikov, spalnic, kuhinje, jedilnice in dnevne sobe in jih razvrstite na energetska področja elementov 1, 4, 6 in 8, kjer Geomantični zemljevid izkaže blagodejne energije, nikakor pa jih ne nameščajte na bolezenska področja 2 in 5, kakor tudi 1-5-9 ali 1-9-5.
• Tlorisno ločite garažo od življenjskih prostorov (dodaten objekt), če to ni mogoče, jo postavite pod manj pomemben oz. nefrekventen predel hiše. Prav tako neposredno v smeri vhoda ne urejajte parkirnih mest (destruktivne energije!).
• Kolikor je mogoče se držite pravilne-simetrične oblike objekta, kar priporočam zaradi čim boljšega pokrivanja vseh Palač (brez manjkov).
• Najbolši je vhod, ki je tlorisno izbočen od vseh etaž. Za smer in barve si poglejte vaš Osebni fs!
• V vsaki od etaž najprej izberite najboljše energetsko področje TZE za spalnico in otroško sobo (postelje!), nato izberite še primerna mesta za kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo, kjer povsod pazite na ZP!
• Kjer vam tlorisno manjka kakšen del ene od osmih Palač ali imajo ZP teh področij energije elementov 2 in 5, namestite kopalnico, toalete in pomožne prostore (pralnico, likalnico, kabinet in shrambo, a nikakor ne za hrano!).
• Ko si zamišljate mesto za glavno električno omarico, kamin in mehanske/električne naprave, jih ne pozicionirajte v področjih s kombinacijo 9-7 in 2-7 (TZE-ZP), ki predstavljajo tkzv. »ognjena« območja.

slika8

Primer razporeda prostorov glede na izračun energij in devet Palač življenja

Nasvet 5 – Primeri hiš ali stanovanj, v katerih ne boste imeli dobrih pogojev če:
• je pod etažo hiše/bloka garažni ali parkirni prostor (box), prehod ali večje infrastrukturno vozlišče (električno, plinsko, črpalke, postaje …),
• vhod nima predprostora (foayer) in leži tik ob cesti ali celo na križišču,
• je stanovanje čisto na koncu (pre)dolgega in ravnega hodnika, ki je povrhu še ozek (opazno zlasti v blokih),
• so vrata preblizu dvigala, (prestrmih) stopnic ali električne omarice,
• vhodna vrata ležijo druga drugim nasproti na ozkem hodniku,
• vam prodajalec ne pokaže originalnih načrtov zgradbe (tkzv. modri tisk)

slika9

Primer slabe-škodljive (levo) in dobre (desno) razvrstitve stopnic, dvigala in stanovanjskih enot v bloku

Ko ste s primerno zunanjo ocenitvijo izbrali zase ugodno bivališče, naj bo vaš naslednji korak posvečen izključno proučevanju njegove notranjosti, tlorisa in lastnosti, kjer boste lahko sebi v prid uporabili znane principe »makro in mikro feng shuija« (Geomantija in temeljni fs).

Povzetek

Pravilna in optimalna umestitev hiše na parcelo zahteva upoštevanje nekaj preverjenih zakonitosti in pravil, ki jih prakticiramo tudi že pri nas, sploh v zadnjem desetletju, zato bi v ta namen želel omeniti le devet glavnih načel, ki jih uporabljajo feng shui mojstri po svetu:

1. Obvezen je detajlni ogled parcele in “snemanje” energetske slike, pri kateri se uporabita najmanj dve različni in medsebojno kompatibilni metodi:
intuitivni način opredelitve energij (radiestezija, placebo zaznavanje) in
• računska določitev življenjsko pomembnih energij na parceli (Flying stars).

2. Upošteva se tako imenovana “Šola oblik” oz. pravilo energij štirih (petih) živali: Želve, Zmaja, Tigra in Feniksa (Kače). Tudi Slovenija, z geometričnim središčem v Vačah je energetsko razdeljena na 8 področij in 24 energij!

slika10

3. Na osnovi ugotovljene in definirane dominantne či energije, ene od 24-tih, permanentno prihajajočih na parcelo, se izdela tehnična dokumentacija v obliki elaborata in izračun vseh energij po svetovno uveljavljeni metodi “Klasične šole kompasa” (Leteče Zvezde), v kateri osnovno, vodilno in odločujočo vlogo igra tkzv. “Geomantični zemljevid hiše“, ko feng shui mojster najprej določi Temeljno zemeljsko energijo hiše (TZE), nato pa še Zvezdo pročelja (ZP/Lice) in Zvezdo zaledja (ZZ/Gora). Zatem po metodi Flying Stars ugotavlja ali morda na parceli obstaja tkzv. “Specialna karta” s kombinacijo 3 (1-4-7, 2-5-8 in 3-6-9) v treh Palačah ali kombinacijo10 TZE in Zvezd pročelja (1-9, 6-4, 7-3 ipd.) v vseh devetih Palačah. Energetski izkaz Geomantije nadvlada vse izkaze temeljnega feng shuija!

4. Izdela se elaborat “Osebni feng shui“, ki precizno in enostavno pokaže večplastne energije vseh oseb, ki bodo živele v hiši, zato se obvezno upoštevajo njihove želje do podrobnosti, prednost imajo zmeraj starši.

5. Izdela se shema hiše, s pomočjo katere se na tloris parcele s količki in vrvjo v grobem stanju pravilno vnese/umesti smer, lega in velikost energetsko definirane harmonične hiše za bodoče stanovalce.

6. Shema hiše – osnutek postane osnovno izhodišče za izdelavo tehnične dokumentacije, le-to z vsemi uskladitvami in geodetskimi detajli zatem izdela arhitekt.

7. Izdela se celosten EKO načrt harmoničnega vrta okolja hiše (hortikulturni načrt), iz katerega se potem usmerjajo ubrane energije v hišo, obogatene še z aktiviranjem predpisanih feng shui zdravil zunaj hiše.

8. Po vselitvi v hišo se še nadalje čim bolj upoštevajo vsa fs navodila in nasveti iz obeh omenjenih elaboratov.

9. Sodelovanje-ostanemo v daljšem stiku: fs svetovalec in uporabniki modrosti.

slika11

Večina slovenskih arhitektov žal ne upošteva naštetih pravil in priporočil pri gradnji hiš, saj metafizičnih znanosti na naših univerzah še ne poučujejo. Rezultat tega je slaba energetska slika tako v blokih in hišah kot tudi v samih stanovanjih, ki se manifestira z nezadovoljstvom in slabim počutjem večine stanovalcev. Posledica tega je stalna prisotnost problemov na osmih področjih življenja, ki jih obravnava feng shui modrost, kar se najbolj odraža na področju medsebojnih odnosov in velikokrat tudi pri zdravju.
fengshui_vcard_vladean-410x250